RAPOR SORGULAMA

RAPOR SORGULAMA
Sgk Rapor Sorgulama,Tc Kimlik İle Rapor Sorgulama,Tarihine göre rapor sorgulama,işveren bilgilerine göre rapor sorgulama,oanylı rapor sorgulama
SGK iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenip onaylandıktan sonra yine elektronik olarak sgk web sayfasına düşmektedir.İşveren tarafından çalışanının rapor süresi bitince Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri yapması gerekmektedir.çalışan personelin istirahat raporunu bulmak görmek ve sisteme işlenmiş olup olmadığını bulmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz

• Kimlik No'ya Göre Rapor Arama

• Tarihe Göre Rapor Arama

• İşveren İletişim Bilgileri

• Onaylı Raporlar

DOĞUM RAPOR PARASI SORGULAMA

DOĞUM RAPOR PARASI SORGULAMA
Doğum Parası iş göremezlik ödeneği kapsamında olup doğum parası sorgulama işlemi de aynı sayfadan yapılmaktadır.
SGK (doğum parası) İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
doğum parası,öğrenme,doğum ödeneği,doğum ödenek takip,doğum parası öğrenme,iş göremezlik ödeneği doğum
Doğum Parası Nedir ?

Sosyal güvenlik sisteminde yıllardır var olan bir uygulamadır. Kadın çalışanlar belirli şartlarda, doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçek adı analık geçici iş göremezlik ödeneği olan bir ödeme alırlar.

Doğum İzni Hesaplama ;

İş Göremezlik Ödemelerinin SMS Yoluyla Bildirilmesi

İş Göremezlik Ödemelerinin SMS Yoluyla Bildirilmesi
İş Göremezlik Ödemelerini SMS ile bildirme Duyurusu
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kısvade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

DUYURU
SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA
BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında
bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan 18 inci maddesinde yer alan
hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza

SGK Doğum Borçlanma Oranları 2014

SGK Doğum Borçlanma Oranları 2014
2014 yılı doğum borçlanma,2014 yılı askerlik borçlanma,2014 yılı hizmet borçlanma tutaraı
Çalışanların 2014 Yılında Asgari Geçim İndirimi ve Borçlanma Bedelleri Belli Oldu

Bu yıl asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü için ayrı asgari ücret uygulamasına son verilmiş bulunuyor. Buna göre tüm çalışanlar için 01.01.2014'ten itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 1071 TL olarak belirlendi.

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Oranları

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Oranları
2014 Yılı Emzirme Ödeneği Ne Kadar?
Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

2014 Yılı Cenaze Yardımı Miktarı Ne Kadar?

2014 Yılı Cenaze Yardımı Miktarı Ne Kadar?
2014 Yılı SGK Cenaze Yardımı Ne Kadar ? 2014 yılı Cenaze ödeneği
5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

SGK'nın 2014 Yılı İdari Para Cezası Oranları

SGK'nın 2014 Yılı İdari Para Cezası Oranları
2014 SGK İdari Para Cezası Ne Kadar?
sgk İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.071,00 TL, 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 1.134,00 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması ( * )

Rapor Parası Mahsuplaşma Genelgesi

Rapor Parası Mahsuplaşma Genelgesi
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274-1093/24-72 …/…/2013
Konu : Mahsuplaşma Programı Hakkında

GENELGE
2013/33

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Raporlu İşçi İş Yerinden Ücret Alabilir mi?

Raporlu İşçi İş Yerinden Ücret Alabilir mi?
Raporlu İşçiye İşveren Tarafından Ücret Ödenir mi?
Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?

Sosyal sigorta düzenlemeleri açısından; Çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarının 2 günden sonrası için yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu kapsamdaki devamsızlıklarda işveren tarafından ücret ödenmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konudaki uygulama iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir.

Sık Rapor Almak İşten Çıkarılma Nedeni midir?

Sık Rapor Almak İşten Çıkarılma Nedeni midir?
Sık Rapor Alan İşçi İşten Çıkarılabilir

İstirahat raporunu aslında işçi almaz, doktor verir. Ancak, sık sık rahatsızlanan ve sık sık hekim tarafından rapor verilen işçiyi işveren işten ancak tazminatlarını ödeyerek işten çıkarabilir. Sık raporlu olmak iş güvencesi kapsamında işe iade davası için işçiye dava kazanma hakkını zorlaştırır…
Bir işçinin değişik bölümlerden sürekli rapor alması halinde işverenin iş yeri disiplinini bozması veya başka sebeplerden dolayı işçiyi işten atması halinde, işçinin iş akdi işveren tarafından feshedildikten sonra hangi haklarını alabilir? Ayrıca işçi rapor alması halinde işveren çıkartabilir mi? bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Ebru Bayraktar

SGK'ya İstirahat Raporu Bildirim Süresi 2014

SGK'ya İstirahat Raporu Bildirim Süresi 2014
Rapor Bildirim Süresi 2014,istirahat raporu bildirim süresi 2014,geçici iş göremezlik raporu bildirim süresi 2014,hastalık bildirim süresi 2014
Bilindiği gibi İstirahat raporu alan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirimin SGK’ya gönderilme süresi 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yeniden belirlenmiş idi. Geçici iş göremezlik raporlarının elektronik ortamda sgk'ya gönderilme işi ve gönderilme şekli ise 2013/19 sayılı genelge ile değiştirilmiştir.

İşte 2013/19 sayılı genelgeye göre İstirahatlı olan sigortalıların çalışmadıklarına dair bildirim girişlerinin yapılması sırasında dikkat edilecek hususlar ve genelge

1- Çalışılmadığına dair bildirimin gönderilme süresi

Anılan Tebliğde yapılan değişiklik sonucunda,, istirahat raporu almış sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirimin,

İstirahat Raporunu Geç Bildirme Cezası

İstirahat Raporunu Geç Bildirme Cezası
Rapor Cezası 2014,rapor bildirmeme cezası,istirahat raporunun zamanında bildirilmeme cezası,istirahat raporu geç bildirme cezası,geçici iş göremezlik raporu cezası.
İşverenler artık sigortalıların raporlarını kendilerine getirmelerini beklemeksizin e-SGK üzerinden, yetkili sağlık kurumlarınca çalışanlarına istirahat raporu verilip verilmediğini takip ederek, rapor alan sigortalıları (tebliğde belirtilen şekilde ve sürede) istirahat süresinin bitimini izleyen 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

Beş günlük süre sayılırken, iş günü olarak sayılmakta ve geçici iş göremezlik raporunda belirtilen işbaşı tarihinden itibaren cumartesi ve pazar günleri, resmi ve dini bayram tatilleri, genel tatil günleri sürenin hesabında dikkate alınmamaktadır.

İki Ayrı İş Yerinde Çalışanların Rapor Bildirimini Kim yapacak?

İki Ayrı İş Yerinde Çalışanların Rapor Bildirimini Kim yapacak?
Birden fazla iş yerinde çalışanların rapor bildirimi
Bilindiği üzere rapor bildirim işlemleri elektronik olarak e-sgk üzerinden yapılmaktar.
pekii
Birden fazla İşyerinde çalışanlar; rapor bildirimi nasıl yapılacak

Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi “Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatlı olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı” Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre birden fazla işyerinde çalışan sigortalıların istirahat raporu almaları halinde istirahat süresi içinde hangi işyerinde çalışmamış ise her bir işveren ayrı ayrı çalışmadı bildirimini yapmaları gerekmektedir.

SGK İstirahat Raporu Kesintisi Nedir?

SGK İstirahat Raporu Kesintisi Nedir?
SGK Rapor Kesintisi,rapor parası kesintisi,rapor ücreti kesintisi,istirahat raporu ücret kesintisi
Raporlu günlerde maaş kesintisi olur mu?
Rapor alınan gün sayısı 3 ve üzeri sayılarda, aşağıda belirtilen kriterler dahilinde Sosyal Güvenlik kurumu rapor parası ödemektedir. 1 ve 2 günlük raporlar için ise ne SGK ne de işveren tarafından ödeme yapılmamaktadır. Bunun istisnası işverenin insiyatifi ile ödeme yapmasıdır.
5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca;
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş, yani Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve SGK adına reçete yazma yetkisi bulunan hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
• İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan istirahatlarda, herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı olmaksızın ve istirahatlı (raporlu) olunan her gün için,

SGK Tedavi Yol Parası Nasıl Ödenir?

SGK Tedavi Yol Parası Nasıl Ödenir?
SGK Tedavi Yolluğu Parası Ödemesi, Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Şubelerimizce ismen ödenmektedir. Ödeme günleri belli olmadığı için SGK tarafından ay içinde yapılan aktarmalara göre ödemeler gerçekleştirilmekteydi.
MOSİP üzerinden yapılacak ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Dolayısıyla 2014 Şubat ayından itibaren SGK tarafından MOSİP üzerinden yapılacak söz konusu ödemeler, her ayın 8-14 aralığında gerçekleştirilip bu tarihlerde ödenmesi sağlanacaktır.​ Bu tarih aralığında Ziraat bankasından paranızı alabilirsiniz.
Yol Giderleri ve Gündelikler
Nereye, Nasıl Başvurulur?