Esgm SGK Hizmet Sorgulama Sayfası

E-sgm SGK Hizmet Sorgulama Sayfası

SGK tarafından sunulan TESCİL,EMEKLİ,HİZMET,ÖDEMELER,PROVİZYON,GSS,YAPILANDIRMA işlemlerini e-SGM SGK E-Hizmet işlemleri menüsünden yapabilirsiniz.

E-SGM SGK Sorgulama Sayfasından Neler Yapabilirsiniz?

E-SGM SGK TESCİL İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Tescil Kaydı Sorgulama
e-sgm sgk 4/B Tescil Kaydı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Tescil Kaydı Sorgulama Emekli
e-sgm sgk 4/A Tescil Kaydı Sorgulama Çalışan
e-sgm sgk 4/A Tescil ve Tahakkuk Görünteleme İsteğe Bağlı
e-sgm sgk SGDP Tescil Kaydı

E-SGM SGK EMEKLİ İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/B Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Emekli Aylığı Sorgulama
e-sgm sgk 4/C Emekli Keseneği Sorgulama

E-SGM SGK HİZMET İŞLEMLERİ

e-sgm sgk 4/A Hizmet Bilgisi Sorgulama
e-sgm sgk 4/B Hizmet Bilgisi Sorgulama

SGK Gelir Testi Ne Zaman Yaptırılır?

SGK Gelir Testi Ne Zaman Yaptırılır?
Kanun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (g) bendi kapsamında tescil edilen kişilerin gelir testi müracaat bildiriminin (Ek:1) kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bir aylık süre içerisinde gelir testine başvurmayanların tescil başlangıç tarihinden itibaren aile içindeki gelirinin kişi başına düşen aylık tutarı olarak, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylık prime esas kazancın (asgari ücretin) iki katı esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek ve bu kişilerin ödemeleri gereken prim miktarı, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından 7201 sayılı Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla kendilerine tebliğ edilecektir. Bu süre Kanunun (60/1 (c-1) )alt bendi kapsamında olduğu tespit edilenler için kendilerine “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebliğ edildiği tarihten itibaren altı aydır.

SGK'ya Göre Gss Kapsamında olanlar ve olmayanlar

SGK'ya Göre Gss Kapsamında olanlar ve olmayanlar

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiştir.

Yerleşim yeri Türkiye'de olan kişilerden;
-Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,

-Kendi nam ve hesabına çalışanlar,

-Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,

-İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler,

-Gelir testi sonucu tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,

-65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,

GSS ve Gelir Testi Hakkında Sık Sorulan Sorular

GSS ve Gelir Testi Hakkında Sık Sorulan Sorular

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YÖNÜNDEN 6552 SAYILI KANUNLA(GELİR TESTİNE MÜRACAAT HAKKI VE GSS PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRMA) İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

GSS prim borçlarımı yapılandırmak için hangi tarihe kadar başvuruda bulunmam gerekir ?

Genel sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmadım; genel sağlık sigortası primi borçlarımı nasıl yapılandırabilirim ?

Bağ-Kur e-sgm Borç Sorgulama İşlemleri

Bağ-Kur e-sgm Borç Sorgulama İşlemleri
Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin bu düzenlemeden tüm ilgililerin yararlanabilmesi ve azami faydanın sağlanabilmesi için söz konusu uygulamanın kamuoyuna duyurulması ve bu konuda sigortalılarımızın bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanların, mevcut prim borçları ile bu borçlarını yapılandırmaları halinde ödeyecekleri taksit tutarlarının bilgilendirme amaçlı olarak görüntülenmesine imkan sağlayan program hizmete açılmıştır.

SGK Tıbbi Malzeme Ödemeleri Hakkında Duyuru

SGK Tıbbi Malzeme Ödemeleri Hakkında DuyuruT.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Adres: Ziyabey Caddesi No:6 PK:06510 Balgat/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ecz. P.AKBAY Şb.Md.G.Y.
Tel: 0312 207 78 03 Faks: 0312 207 87 79 e-posta : o-pakbay@sgk.gov.tr Elektronik ağ: www.sgk.gov.tr
1/2
30/10/2014
DUYURU
SERBEST KODSUZ MALZEMELERİN MEDULA HASTANE UYGULAMASINDA
FATURALANDIRILMASI
22/10/2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu İhale Kanununa
tabi olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla
sadece “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında
değerlendirilecek ürünlerin 1/4/2015 tarihine kadar “serbest kodsuz malzeme” olarak

SGK Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yaptı

SGK Torba Yasa Bilgilendirme Toplantısı Yaptı
SGK 6552 sayılı yasa hakkında bilgi verdi
‘Torba Yasa’ Bilgilendirme Toplantısı
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle, 6552 Sayılı Kanun
kapsamında bulunan borçların yeniden yapılandırılması ve diğer hususlar konulu “Torba
Yasa Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 6552
Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Ev hizmetlerinde çalışan kadınlara, tüp bebek tedavisi gören çiftlere, doğum
borçlanması yapanlara, gelir testi yaptırmayanlara ilişkin yapılan düzenlemelere değinen
Başkan Gökalp İlhan, “Soma’ya ilişkin düzenleme ile hayatını kaybedenlerin SGK’ya olan
borçları silindi ve emeklilik yaşı 50’ye indi” diye konuştu.
Gökalp İlhan, “Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarınız ile bu borçlar için ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden 10.09.2014’e kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici

İş Göremezlik Ödemelerini Görüntüleme

İş Göremezlik Ödemelerini Görüntüleme

4/A ve (B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNİ

E-DEVLET ŞİFRELERİ İLE ÖĞRENMELERİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığı ya da MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı hususlarında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine sık sık başvurdukları anlaşılmıştır.

Sigortalıların ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için, Kurum ünitelerine gelmelerine gerek kalmaksızın, postanelere başvurarak alacakları e-devlet şifresi ile internet ortamında www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak, ekrana gelen sayfada E-Hizmetler-Sosyal Güvenlik Kurumu- 4/A ve 4/B İş Göremezlik Ödemesi Görme linkinden ödeneklerinin MOSİP sistemine ya da T.C. Ziraat Bankası şubelerine aktarılıp aktarılmadığını görmeleri mümkün bulunmaktadır.

Analık Sigortası ve Doğum Raporu Hesaplamaları

Analık Sigortası ve Doğum Raporu Hesaplamaları
Analık Hali
1- Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?
Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.
2- Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundırlar ?
a ) İstirahat raporlarını b) Çalışmadığına dair yazıyı c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını Kuruma ibraz etmek zorundadır.
3- Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Doğum borçlanması işe girişi geriye götürmez

Doğum borçlanması işe girişi geriye götürmez

Soru: “İlk defa 17.4.1991 tarihinde sigortalı oldum. Toplamda 3420 gün prim ödemem var. 1988, 1995, 1999 ve 2003 yıllarında dört doğum yaptım. Ne kadar doğum borçlanması yapabilirim, doğum borçlanması işe girişimi geriye çeker mi?” Hanife D./Şile-İstanbul
DOĞUM BORÇLANMASI PRİM GÜNÜNÜ ARTIRIR
Doğum borçlanmasının emeklilik yaşını etkilemesi, ilk defa sigortalı olunan tarihi geriye götürerek değil eksik olan prim gününü daha erken tamamlatmasıyla mümkün olur. Ancak doğum borçlanması yapabilmenin en önemli şartı da doğumdan önce mutlaka 4/a kapsamında (SSK sigortalısı) sigortalı olmak gerektiğidir. Doğum borçlanması askerlik borçlanmasına benzemez. Dolayısıyla daha önce SSK sigortalısı olmadan doğum yapmış olanlar bu doğum için borçlanma yapamaz. Tıpkı okurumuz Hanife Hanımın, ilk doğumu yaptığı tarihse sigortasının olmaması nedeniyle bu doğumu borçlanamayıp sigortalı olduktan sonraki doğumları borçlanabileceği gibi.

Bağ-Kur’dan ölüm aylığı nasıl alınır?

Bağ-Kur’dan ölüm aylığı nasıl alınır?

Erzurum’dan bir soruyor: “Bünyamin bey, babam geçen ay önce vefat etti. Ölmeden önce esnaflık yapıyordu. Babamdan bize maaş kalacak mı? Ne şartları var?”

Türkiye sosyal güvenlik sisteminde sigortalılara çeşitli hallerde emekli olabilme ve sürekli maaş alabilme imkanı getirilmiş bulunuyor.

Öncelikle; belirlenmiş olan şartları tamamlayan sigortalılar günü geldiğinde emekli olup emekli aylığı almaya başlıyor. Buna, hukuki anlamda, “yaşlılık aylığı” diyoruz.

Maaş almanın bir başka yolu, özürlü hale gelen sigortalılara daha uygun şartlarla emeklilik imkânı sağlanması. Buna da, hukuki kavram olarak, “malullük aylığı” diyoruz.

Yine ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sigortalıya halk arasındaki deyimiyle emekli maaşı bağlayan bir başka hal ise, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu az da olsa meslekte kazanma gücünü kaybetmek. Bu şekilde maaş alanların aylığına da “sürekli iş göremezlik geliri” denilmekte.

Ölüm Aylığı Nedir?

Geçici İş Göremezlik Ödeme ve Rapor Süreleri

Geçici İş Göremezlik Ödeme ve Rapor Süreleri
İSTİRAHAT SÜRESİ ve İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ

SGK’dan alınacak rapor parası türleri ve rapor parası kuralları nelerdir?

SGK’dan alınacak rapor parası türleri ve koşulları

Sigortalıların istirahat raporu alırken dikkat etmeleri gereken hususlara “İstirahat Raporlarında Püf Noktaları” başlıklı yazılarımızda dikkat çekmiştik. Akabinde, istirahat raporuyla bağlantılı ve sigortalıları yakından ilgilendiren bir başka konuya geçiş yaptık. Sigortalıların SGK’dan rapor parası alabilecekleri durumlar ve koşulları anlattık. Bir önceki yazımızda işkazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde rapor parası alabilmenin koşullarına genel olarak göz atmıştık. Nitekim demiştik ki, rapor parası hususunda en geniş koşullar işkazası ve meslek hastalığında geçerli.

ANALIK SİGORTASI
İşe girdiği gün işkazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya dahi başka koşul aranmaksızın rapor parası ödenebiliyor.

Çeyiz,Emzirme ve Cenaze Ödenekleri Hakkında Alo 170 !gelen Başvurular

Çeyiz,Emzirme ve Cenaze Ödenekleri Hakkında Alo 170 !gelen Başvurular
Genel Sağlık Sigortalı Sayılanlar
Çeyiz - Emzirme ve Cenaze Ödenekleri

Emzirme ödeneğini kimler alabilir ?

CEVAP
4a (SSK) kapsamında çalışanlar, 4b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar ile Haklarında analık hükümleri uygulanan 5g sigortalıları ( Türk işveren aracılı ile yurtdışına götürülen Türk işçiler) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular yararlanabilir.
Cenaze Ödeneği alabilme şartları nelerdir?

Cenaze ödeneğini kimlere ödenir?

CEVAP
İş kazası, meslek hastalığını sonucu vefat eden, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alırken vefat edenler ile adlarına 360 gün primi varken vefat etmesi halinde ödenir

2013 yılı Cenaze ödeneği kaç TL dir?

CEVAP
SSK ve Bağ-Kur’lular için 2013 yılı cenaze ödeneği 386 TL’dir.

Dul ve Yetim Aylığı Hakkında Alo 170 Web'e Gelen Soru ve Cevaplar

Dul ve Yetim Aylığı Hakkında Alo 170 Web'e Gelen Soru ve Cevaplar
Hak Sahipliği (Dul Aylığı)

Boşandığım Eşim vefat etti dul aylığı alabilir miyim?

CEVAP
Dul aylığı almanız için sigortalının vefat tarihinde resmi evli olmanız gerektiğinden boşandığınız eşinizden dolayı dul aylığı almaya hak kazanamazsınız.

Dul maaşı alıyorum çalışmam halinde maaşım kesilir mi?

CEVAP
Dul maaşınız kesilmeyecektir, ancak maaş oranında tekrar düzenleme yapılacaktır.

Dul eş, hangi oranda dul aylığı alır?

CEVAP
Çalışmaması, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaması ve kendinden başka hak sahibi çocuk olmaması halinde dul eşe %75 oranında maaş bağlanmaktadır.

Erkeklerde dul maaşı alabilir mi?

CEVAP
Kanunda dul eş kadın veya erkek olarak ayrım yapılmadığından dul aylığı bağlanması için gerekli şartları taşınması halinde dul kalan erkeğe de dul maaşı bağlanır.