İstirahat Raporlarında Büyük Kolaylık

İstirahat Raporlarında Büyük Kolaylık

5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında sigortalı olanlara hastalık, analık ve iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, 4/b bendi kapsamında sigortalı olanlara ise iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerine bağlı olarak istirahatli kaldıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Söz konusu ödeneğin verilebilmesinin ön şartı sigortalının hekim raporuyla istirahatli bırakılmasıdır. Kurumla sözleşme yapmış olan özel ya da resmi hastanelerce düzenlenen raporlara göre geçici iş göremezlik ödeneklerini başka bir işleme gerek kalmadan alabilen sigortalının, söz konusu istirahat raporunun Kurumla sözleşmesiz hastanece düzenlenmiş olması durumunda, bu raporun geçerliliği Kurumla sözleşmeli resmi sağlık hizmet sunucusu hekimi tarafından onaylanması şartına bağlıdır.

Sağlık Bakanlığı Rapor Örnekleri

Sağlık Bakanlığı Rapor Örnekleri
İlaç Kullanım Raporu örneği,Kisiye Ait Saglik Bilgileri Formu,Tıbbi Malzeme Rapor Örneği,Tek Hekim Raporu örneği,Durum Bildirir Rapor örneği,İstirahat Rapor örneği
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684
Konu : Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hk.

GENELGE

2014/29

İlgi: 30.05.2011 tarih ve 23874 (2011/39) sayılı Genelge.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen sağlık raporlarının (sağlık kurul raporu ve tek tabip raporu) düzenlenmesinde tereddütler hasıl olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-rapor uygulamaları da göz önünde bulundurularak sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Raporların Düzenlenmesi, Tasdiki ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

Çalışan emekli rapor parası alabilir mi?

Çalışan emekli rapor parası alabilir mi?
Emekliyim, özel bir şirkette çalışıyorum. Bir hafta sonra mide ameliyatı olacağım. Alacağım rapor geçerli olur mu? Raporlu olduğum sürede maaş alamayacağım. Sigorta çalışmadığım raporlu zamanı karşılar mı?
Ş.CENGİZ

Bağ-Kur'lular rapor parası alabiliyor mu?

Bağ-Kur'lular rapor parası alabiliyor mu?

Mart 1992 yılından itibaren esnaflık yapıyorum. Düzenli olarak primlerimi yatırmaktayım. Herhangi bir borcum yok. Size emeklilikle ilgili sormuştum ve askerliği ödeyerek 52 yaşa tabi olacağımı söylemiştiniz. Ben de son 3,5 yıl kala SSK'lı olarak çalışarak emekli olmaya çalışacağım. Bağ-Kur'lu olanlar SSK'lı işçiler gibi hastaneden rapor alınca rapor parası alabiliyor mu? En son çıkan yasalarla sigortalıların aynı çatı altına toplandığı artık SSK'lı, Bağkur'lu kavramlarının ortadan kalktığını duyuyoruz. Ben hasta olduğumda doktora giderek rapor alırsam raporlu olduğum günlerin parasını alabilir miyim? Yanımda sigortalı çalışanlarım var.
Onlar rapor alınca ücretini alıyorlar. Benim gibi Bağ-Kur'lu olanlarda bu hak var mı? H.İ.K.

Aile hekimliklerinde rapor ücreti alınmayacak

Aile hekimliklerinde rapor ücreti alınmayacak

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen raporlar için ücret talep edilmeyecek

Aile hekimliklerinde rapor ücreti alınmayacak

2014-11-03 07:15 - SELMA BIYIKLI ADABAŞ - Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen raporlar için ücret talep edilmeyecek
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara alınacak öğrenci, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş ile sözleşmeli er/erbaş adaylarına sağlık raporları da hastanelerden ücretsiz verilecek
Sağlık Bakanlığı, çeşitli nedenlerle düzenlenen sağlık raporlarının verilmesindeki belirsizliklere genelgeyle açıklık getirdi.

Özel Hastaneden alınan istirahat raporları geçerli mi?

Özel Hastaneden alınan istirahat raporları geçerli mi?

Özel Hastaneden almış olduğum istirahat raporları geçerli midir? Başka bir kuruluşa onay gerekir mi?

Özel Hastaneler tarafından verilen istirahat raporları daha önce Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.”

Hükmüne yer verilmekte iken, bu defa 03/05/2014 tarihli, 28989 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2’ nci maddesi ile birinci fıkra; “(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Askerlerin İzin, istirahat raporu ve hava değişimi İşlemlerinde değişiklik

Askerlerin İzin, istirahat raporu ve hava değişimi İşlemlerinde değişiklik

Askeri Kanunlarda Değişiklik

24 Kasım 2014 Pazartesi 15:05

Milli Mayın Merkezi kurulması ile Askerlik ve TSK İç Hizmet kanunlarında değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu Tasarıya göre, Türkiye sınırları dahilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik Milli Mayın Merkezi kurulacak Merkezin faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurtdışından getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve hayvan gümrük vergilerinden muaf olacak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki yerli yükümlüler gibi yapacak Geldikleri ülkelerde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 yaşında olanlar askerlik yapmış sayılacak.

Sağlık Bakanlığı Personelinden Rapor Parası Alınmayacak

Sağlık Bakanlığı Personelinden Rapor Parası Alınmayacak

Müsteşar Eyüp Gümüş imzasıyla yayımlanan genelgede, sağlık heyeti raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarının bundan böyle belirlenen formatta tertip etmesi gerektiği belirtildi.Kişinin beyan etmediği veyahut hekimin fiziki muayenesi sırasında belirti ve bulgusuna rastlanamayan hastalık ve rahatsızlıkların saptanması için ileri laboratuvar, görüntüleme tetkikleri yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı Personelinden Rapor Ücreti Alınmayacak

Müsteşar Eyüp Gümüş imzasıyla yayımlanan genelgede, sağlık heyeti raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarının bundan böyle belirlenen formatta tertip etmesi gerektiği belirtildi.

Engelli Raporu Tekrarlanır mı

Engelli Raporu Tekrarlanır mı
Rapor üstüne tekrar rapor mu olur?

“Sayın Başbakanıma ben de seslenmek istiyorum. Bizler engelli bireyler olarak her
işlem için hastaneye gitmek zorunda mıyız? Geçen “engelli vergi indirimi” için hastaneye gittim. % 52 engelli vergi indirim rapor aldım. Raporumu Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı onayladı, bir nevi tescil etti. Şimdi otomobil almak için ÖTV’siz müracaat ettim; Maliye'den yeniden rapor almam istendi. Daha raporu alalı 5 ay oldu. Benim B sınıfı ehliyetim var. Bir de H sınıfı ehliyet almam söylendi.

Bu nasıl bir engelli yasa yönetmeliğidir? Her işlem için hastanelerde tekrar bu çile ıstırap ne zaman bitecek?

Engelliler adına soruyorum, bu yönetmeliklere kim dur diyecek? Bu ayıp ne zaman son bulacak?

Tüm engelliler bu konuda rahatsız. Ehliyetim varken tekrar niye ehliyet alayım? 1000 TL tekrar niye para vereyim? Bu bir nevi soygun değil mi? Raporum varken niye yeniden rapor istensin?

Memur ve Öğretmenlerin Rapor Hakkı

Memur ve Öğretmenlerin Rapor Hakkı
Devlet memurlarının yıllık izin hakkı 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, mazeret izni ise 104. maddesinde düzenlenmiştir.

Ancak zaman zaman şahit olduğumuz bazı olaylarda, memur arkadaşların, özellikle de öğretmen arkadaşlarımızın, yıllık izinlerini hesaplarken bu izne hastalık raporları için öngörülen izinleri de ilave ettiklerine şahit olmaktayız.

Bir memurun veya öğretmenin, hasta olmamasına rağmen kişisel nüfuzunu kullanarak, doktorlardan rapor alarak mesaiye gelmemesinin etik olmadığı açıktır. Bu yola başvuruların sayısının fazla olması, yapılanın doğru olduğunu göstermez.

Kendi kişisel sorunlarını çözmek için memurluğun tanıdığı izinleri yeterli görmeyip, bazen 3 gün bazen de bir hafta süreyle rapor alan bir öğretmen öğrencilerinin haklarını, memurlar ise hizmet alan vatandaşların haklarını yemiş olur.

5 Günlük İstirahata Ne Kadar Rapor Parası Ödenir

5 Günlük İstirahata Ne Kadar Rapor Parası Ödenir
Hastalanan işçi 5 gün rapor alırsa, 3 günlük ödeneğe hak kazanır
Çalışan hastalanıp rapor alırsa, SGK’dan belirli miktar para almaya hak kazanır. SGK, 5 günlük rapor verilen sigortalıya, ilk iki gün için ödenek vermez.

Sigortalı çalışanlar hastalık halinde belirli şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla geçici iş göremezlik ödeneği alabilirler. Yani sigortalı kişi hastalanırsa, SGK’dan belirli miktar para almaya hak kazanır. Bu paranın adı geçici iş göremezlik ödeneğidir. Geçici iş göremezlik ödeneği yalnızca hastalık halinde değil, analık ve iş kazası durumunda alınır. Bu ödeneğin alınması için bazı şartlar aranır.

İLK İKİ GÜNE PARA YOK

Gaziantep SGK Geçici İş Göremezlik Uyarısı

Gaziantep SGK Geçici İş Göremezlik Uyarısı
SGK İL MÜDÜRÜ UZUN, ‘GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ’ KONUSUNDA UYARDI
Gaziantep Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneği’ konusunda işverenleri uyardı.

- Gaziantep Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun, ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneği’ konusunda işverenleri uyardı.

İşverenlerin idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için uyarıda bulunan Gaziantep SGK İL Müdürü Uzun, “Sağlık hizmet sunucularınca sigortalılar için elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları başhekim tarafından onaylandıktan sonra işveren modülün de “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri” ekranına, Kurum veri tabanında ise ‘İşveren Onaysız Ödeme İşlemleri’ menüsü altında yer alan ‘İşveren Onaysız Ödeme’ alt menüsüne kayıt edilecektir” dedi.

Mesleki hastalıkta sigortalı sürekli ‘iş göremez‘ geliri alır

Mesleki hastalıkta sigortalı sürekli ‘iş göremez‘ geliri alır
2012'de meslek hastalığı sonrası sigortalılara 2.377 gün geçici iş göremez ödeneği verildi. Ancak %10'luk güç kaybı varsa bu gelir sürekli hale gelir.

Çalışma hayatında yer alanlar pek çok risk ile karşı karşıya bulunuyor. Yaptıkları iş, çalıştıkları işyeri, kullandıkları aletler çalışanlar için hep tehlike kaynağı oluşturuyor. Yaptıkları iş dolayısıyla güvenlik görevlileri, maden işçileri, torna tezgah işçileri sürekli bu tehlikelerin içerisinde kalıyor. İş kazalarıyla birlikte çalışma hayatında yer alan bir diğer ciddi risk de meslek hastalığıdır.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL...

İş Kazası Geçiren Sigortalının İstirahat Parası Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Geçiren Sigortalının İstirahat Parası Nasıl Hesaplanır?
türkiye yazarı Şerif Akçan'ın yazısı

İş kazası geçiren işçiye bağlanacak gelir nasıl hesaplanır

Şerif Akçan

İsminin Yılmaz olduğunu belirten okurumuz, bir yakınının 25 Ağustos 2002 tarihinde iş kazası geçirdiğini, her iki gözünü kaybettiğini, tedavi süresinin bittiğini ve iş kazasından maaş bağlanması süreci içinde olduklarını belirterek bağlanacak gelir miktarı hakkında bilgi istemiş ve e-posta ekine SSK hizmet cetvelini eklemiştir.

İsminin Yılmaz olduğunu belirten okurumuz, bir yakınının 25 Ağustos 2002 tarihinde iş kazası geçirdiğini, her iki gözünü kaybettiğini, tedavi süresinin bittiğini ve iş kazasından maaş bağlanması süreci içinde olduklarını belirterek bağlanacak gelir miktarı hakkında bilgi istemiş ve e-posta ekine SSK hizmet cetvelini eklemiştir.
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI MESLEKİ RİSKLERDENDİR

İş Kazaları İçin önlem Paketi

İş Kazaları İçin önlem Paketi

İlgili bakanlıklar ve odalarla birlikte daha etkin denetimler hedefleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş kazalarına karşı önlemler paketinde “Devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi; okullarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi; işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesi; daha çok iş sağlığı ve güvenliği uzmanı yetiştirilmesi; 2015’ten itibaren iş kazası yaşanan yerlerde daha fazla, kaza olmayan işyerlerinde ise daha az sosyal güvenlik primi ödenmesi; iş kazalarında hata, kusur ve ihmali bulunanlara verilen cezaların artırılması” gibi hedefler yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, bugün öğleden sonra bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında iş kazalarının azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde hazırlanan 6 maddelik önlemler paketini açıkladı.

“YILDA 250-300 İŞ KAZASI… 6-8’İ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR”