SGK'dan Şeker Ölçüm Çubukları Nasıl Alınır?

SGK'dan Şeker Ölçüm Çubukları Nasıl Alınır?
SSGK 'dan bedeli karşılanan şeker ölçüm çubuklarının bedelleri nasıl karşılanır? Şeker stripleri reçeteye yazılabilir mi,eczaneden nasıl alınır?
3.3.2 - Şeker ölçüm çubukları
(1) Tip I diyabetli ve tip II diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlar doğrultusunda Kurumca karşılanacaktır;
a) Tip I diyabetli, tip II diyabetli, hipoglisemili, gestasyonel diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalar için, aile hekimi uzmanı, endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

SGK Yara bakım ürünleri tedavi giderleri ödeme

SGK Yara bakım ürünleri tedavi giderleri ödeme,
SGK tarafından bedeli karşılanan yara bakım ürünleri sağlık uygulama tebliği 3.3.1. maddesinde belirlenen şartlara göre yapılmakta olup sut yara bakım ürünleri ödeme şartları aşağıdadır
3.3.1 - Yara bakım ürünleri
(1) Yara bakım ürünlerinin bedelleri, sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karşılanır.
(2) Yara bakım ürünleri için düzenlenecek sağlık kurulu raporları;
a) Yatarak tedavide; takip ve tedaviyi yapan uzman hekim ile genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca,

SGK Tedavi Yol ve Refakatçi Ödeme Şartları

SGK Tedavi için başka bir kuruma sevk edilen hastalr ile hasta yakınlarının refakat yok giderlerini ve gündeliklerini sut sağlık uygulama tebliğin 2.6. maddesine göre yapmakta olup buna göre sgk yol,gündelik ve refakat paraları aşağıdaki şartlara göre ödenmektedir.
2.6 - Yol ve gündelik giderleri
2.6.1 -Yol ve gündelik gideri esasları
(1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kurumumuzca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi gideri ödenebilmesi için;
a) Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması,
b) Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması,

SGK Kapıca Tedavisi İşlemleri

SGK Kapıca Tedavisi İşlemleri,Sgk tedavi amaçlı kaplıca ücretlerini karşılamakta olup sut sağlık uygulama tebliğinde kaplıca tedavisi uygulama ilkeleri belirlenmiş olup buna göre
- Kaplıca tedavileri
(1) Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.
(2) Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
(3) Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.

SGK Reçete ve rapor Yazım İlkeleri

SGK Reçete Yazım İlkeleri
SGK tarafından karşılanan ilaçların reçeteleri nasıl yazılır?
SGK reçete yazım ilkeleri nelerdir.İşte SGK sağlık uygulama tebliğin reçete yazım ilkeleri ile ilgili maddeleri,ilaç raporu yazım ilkeleri
Reçete ve sağlık raporu yazım ilkeleri
(1) İlaç bedellerinin Kurum tarafından ödenebilmesi için, reçete yazımında ve rapor düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlar uygulanacaktır.
4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi
(1) İlaçların reçetelendirilmesinde matbu, e-reçete veya elektronik ortamda kayıt altına alınan reçeteler kullanılır. (Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Kurumca yayımlanan mevzuat hükümleri saklıdır.)
(2) Reçetelerde teşhis bilgilerinin yer alması zorunludur. SUT eki “Teşhis Kısaltmaları Listesi” nde (EK-4/Ç) yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde kısaltma yapılmayacaktır. Reçetede yazılı ilacın/ilaçların yan etkilerini önlemek ve/veya tedaviyi desteklemek amacıyla reçete edilen ilaçlar için ayrıca teşhis aranmayacaktır.

SGK Hasta Katılım Paylarından Muaf İlaç Listesi Düzenleme Duyurusu

SGK Hasta Katılım Paylarından Muaf İlaç Listesi Düzenleme Duyurusu
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

DUYURU
HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN
DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
Ödeme Komisyonunun 2013/1 inci Dönem, 2013/2 inci Dönem ve 2013/3 üncü Dönem
çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 25.07.2014 tarihli,
29071 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım
Payından Muaf İlaçlar Listesinde (Ek-4/D) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi
07.08.2014’ dür.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL
Genel Müdür
EK-1: Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar

Yurtdışı Tedavi Faturalarını inceleyen Hastaneler

Yurtdışı Tedavi Faturalarını inceleyen Hastaneler
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı

YURTDIŞI TEDAVİ RAPORLARINI TEYİDE YETKİLİ
HASTANELER HAKKINDA DUYURU
Yurt içinde tedavileri yapılamayan genel sağlık sigortalıları ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilgili hastanelerden almış oldukları “Yurtdışına
Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu” (EK-2/E-1) formatına uygun
olarak düzenlenen raporlar, SUT’un 2.5.3.A-1 maddesi hükmü gereği sadece Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından teyit edilmesi zorunlu iken bu
hastaneye ilave olarak yaşanan yoğunluğun azaltılabilmesi için Başkanlık
Makamının14/07/2014 tarihli ve 10.434.497 sayılı Olurları ile İstanbul Şişli Hamidiye
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Memur Emeklisi Maaş Ödeme Günleri

Memur Emeklisi Maaş Ödeme Günleri,657 maaş günleri,657 emekli maaşı ödeme tarihleri
Ziraat Emekli Sandığı Maaş Ödeme Tarihleri
Emekli Sandığı Maaş Ödemesi
Sayfa İçeriği
Ziraat Bankası; Emekli Sandığı’ndan aylık alanlara, doğum tarihlerine göre değişiklik gösteren belirli günlerde ödeme yapmaktadır. Maaş ödeme uygulaması, 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren başlamış olup; maaşlar aşağıda belirtilen tarihlerde ödenmektedir.

1-Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında aylık alan “Birinci grup”taki ) A0-M0-T0-V0-VH-VK-KT rumuzlu dosyalara; aylık aldıkları dönemin ilk gününden başlayarak

Doğum Tarihleri Ödemenin Yapılacağı Ayın
00-40 (dahil) arasında olanlar 1. gününde
41-46 (dahil) arasında olanlar 2. gününde
47-49 (dahil) arasında olanlar 3. gününde
50-53 (dahil) arasında olanlar 4. gününde
54-99 (dahil) arasında olanlar 5. gününde

SSK Emekli Maaşı Ödeme Günleri

SSK Emekli Maaşı Ödeme Günleri,sgk işçi emeklisi maaş ödeme tarihleri,4a emekli maaşı ödeme günleri
Ziraat SSK Emekli Maaş Ödeme Tarihleri
SSK Maaş Ödemesi
Ziraat Bankası; SSK’dan aylık alanlara, tahsis numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösteren belirli günlerde ödeme yapmaktadır. Şubat 2003 döneminden itibaren geçerli olmak üzere, ödeme günlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tahsis Numarasının
Son Rakamı Ödemenin Yapılacağı Gün (Her Ayın)
9 ..................................................17
7.................................................. 18
5 .................................................19
3 ..................................................20
1.................................................. 21
8..................................................22
6................................................. 23
4 .................................................24
2 ................................................25

SGK Bağ-Kur Emeklileri Maaş Günleri

SGK Bağ-Kur Emeklileri Maaş Günleri
Ziraat Bağ-Kur Emekli Maaş Ödeme Tarihleri
Bağ-Kur Maaş Ödemesi
​Ziraat Bankası; 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar çerçevesinde, Bağ-Kur'dan aylık alanlara, tahsis numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösteren belirli günlerde ödeme yapmaktadır. Ödeme günlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödemenin Yapılacağı Gün (Her Ayın)
9, 7, 5...................................................................................................... 25
3, 1.......................................................................................................... 26
8, 6, 4...................................................................................................... 27
2 ,0 ..........................................................................................................28

RAPOR SORGULAMA

RAPOR SORGULAMA
Sgk Rapor Sorgulama,Tc Kimlik İle Rapor Sorgulama,Tarihine göre rapor sorgulama,işveren bilgilerine göre rapor sorgulama,oanylı rapor sorgulama
SGK iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenip onaylandıktan sonra yine elektronik olarak sgk web sayfasına düşmektedir.İşveren tarafından çalışanının rapor süresi bitince Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri yapması gerekmektedir.çalışan personelin istirahat raporunu bulmak görmek ve sisteme işlenmiş olup olmadığını bulmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz

• Kimlik No'ya Göre Rapor Arama

• Tarihe Göre Rapor Arama

• İşveren İletişim Bilgileri

• Onaylı Raporlar

DOĞUM RAPOR PARASI SORGULAMA

DOĞUM RAPOR PARASI SORGULAMA
Doğum Parası iş göremezlik ödeneği kapsamında olup doğum parası sorgulama işlemi de aynı sayfadan yapılmaktadır.
SGK (doğum parası) İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
doğum parası,öğrenme,doğum ödeneği,doğum ödenek takip,doğum parası öğrenme,iş göremezlik ödeneği doğum
Doğum Parası Nedir ?

Sosyal güvenlik sisteminde yıllardır var olan bir uygulamadır. Kadın çalışanlar belirli şartlarda, doğum yapması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçek adı analık geçici iş göremezlik ödeneği olan bir ödeme alırlar.

Doğum İzni Hesaplama ;

İş Göremezlik Ödemelerinin SMS Yoluyla Bildirilmesi

İş Göremezlik Ödemelerinin SMS Yoluyla Bildirilmesi
İş Göremezlik Ödemelerini SMS ile bildirme Duyurusu
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kısvade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

DUYURU
SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA
BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında
bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan 18 inci maddesinde yer alan
hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza

SGK Doğum Borçlanma Oranları 2014

SGK Doğum Borçlanma Oranları 2014
2014 yılı doğum borçlanma,2014 yılı askerlik borçlanma,2014 yılı hizmet borçlanma tutaraı
Çalışanların 2014 Yılında Asgari Geçim İndirimi ve Borçlanma Bedelleri Belli Oldu

Bu yıl asgari ücrette 16 yaş altı ve üstü için ayrı asgari ücret uygulamasına son verilmiş bulunuyor. Buna göre tüm çalışanlar için 01.01.2014'ten itibaren uygulanacak aylık asgarî ücret brüt tutarı 1071 TL olarak belirlendi.

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Oranları

2014 Yılı Emzirme Ödeneği Oranları
2014 Yılı Emzirme Ödeneği Ne Kadar?
Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.